Verksamhetsutveckling

Affärsutvecklingsprogram

Vi har tagit fram ett framgångsrikt koncept där insatserna grundar sig på de identifierade behoven som vi gemensamt kommit fram till. Nedan kan du ta del av vilka delar processen i normala fall består av.

1. gratis konsultation

I det första steget börjar samtliga projekt med en gratis konsultation. Där träffar ni någon av våra seniora verksamhetsutvecklare. På mötet går vi igenom era förväntningar och mål samt hur vi eventuellt går vidare med samarbetet.

consulting
sales

2. förundersökning

Vi har ett beprövat och framgångsrikt program. På ett effektivt sätt får vi en klar bild över hur er verksamhet fungerar. Vi ser vad som kan förbättras för att ni ska få rätt förutsättningar att nå önskat mål.

Vi genomför antingen en grundläggande eller en fördjupad förundersökning beroende på ditt behov.  

Förundersökningen dokumenteras och presenteras skriftligen till er samt ligger som grund för hur vi beslutar att arbeta vidare tillsammans

3. åtgärdsplan

Med förundersökningen som grund sätter vi upp tydliga mål. Därefter lägger vi planen på hur vi tillsammans går vidare med genomförandet så att vi optimerar förutsättningarna att nå målen.

strategic-plan
testing

4. genomförande

Behöver ni stärka teamet och ta vår specialisthjälp under genomförandefasen är vi på plats under processen! Vi kan på kort varsel tillsätta samtliga positioner i en ledningsgrupp för att säkra att ett nödvändigt förändringsarbete genomförs av erfarna specialister. Vi kan även stötta styrelse, VD, ledningsgrupp med flera.

En styrka som Executive Swat har är vår bredd på kompetens och erfarenhet från olika positioner och branscher. Vi kan därför under projektets olika faser hela tiden säkra att den mest erfarna specialisten i vårt team är involverad.     

5. avslut

Alla projekt måste avslutas. I samband med detta genomförs en utvärdering. Den tydliggör vad som uppnåtts och om det matchat de förväntningar som vi gemensamt hade när projektet påbörjades.

Vi kommer också fram till när och i vilken form uppföljning ska ske!

exit-door
followers

6. uppföljning

Vi lämnar inget åt slumpen utan följer alltid upp våra uppdrag. Vi säkerställa att åtgärder och förändringsprocesser förankrats i organisationen och implementeras enligt plan med avsett resultat.